Työjärjestys

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (Telk-laki) (677/2005) 11 §:n nojalla Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on täysistunnossaan 7.2.2007 vahvistanut itselleen seuraavan työjärjestyksen. Työjärjestystä on muutettu Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan täysistunnoissa 23.4.2008, 21.4.2009 ja 27.3.2012.

1 luku

TOIMIELIMET

1 § Täysistunto (Telk-laki 11 § ja 16 §)

Täysistunnon puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja tai hallintojaoston erikseen määräämä puheenjohtaja. Tilinpäätöstä vahvistettaessa ja vastuuvapautta myönnettäessä täysistunnon puheenjohtajana toimii muutoksenhakulautakunnan virkaiältään vanhin hallintojaostoon kuulumaton jäsen.

Täysistunnossa hallintoasiat esittelee päällikkö tai puheenjohtajan erikseen määräämä toimihenkilö ja muutoksenhakuasiat esittelijä.

2 § Hallintojaosto (Telk-laki 14 §)

Työnantaja-, työntekijä- ja yrittäjäjärjestöt ilmoittavat kirjallisesti puheenjohtajalle edustajansa hallintojaostoon. Hallintojaosto vahvistaa esitetyt edustajat kokouksessaan.

Hallintojaosto käsittelee hallintoasiat, elleivät ne kuulu täysistunnon, puheenjohtajan tai hallintoasioista vastaavan päällikön tehtäväksi.

Hallintojaosto päättää talousarviosta ja hyväksyy tilinpäätöksen.

Hallintojaosto päättää muutoksenhakulautakunnan suoritteista, kuten kopiointi- ja työkustannuksista, perittävät maksut. Muutoksenhakuasian käsittely on maksutonta.

Hallintojaosto päättää muutoksenhakulautakunnan toimitilojen vuokrasopimuksesta.

Hallintojaosto nimittää tarvittaessa työnantajapuolen edustajan työehtosopimusneuvotteluihin.

Hallintojaosto nimittää päälliköt ja esittelijät sekä hyväksyy heidän työsuhteidensa ehdot, ja lisäksi päättää heidän sivutoimiluvistaan. Hallintojaosto päättää puheenjohtajan ja päälliköiden työsuhteiden ehdoista.

Hallintojaosto valmistelee täysistunnossa käsiteltävät hallinto- ja talousasiat sekä vahvistaa jaostojen kokoonpanot ja niissä noudatettavan vuorojärjestyksen.

Hallintojaosto päättää lautakunnassa sovellettavista palkkaperusteista jäsenten ja esittelijöiden osalta sekä seuraa niiden toteutumista.

Hallintojaosto päättää puheenjohtajan palkattomat vapaat sekä päälliköiden ja esittelijöiden yli kuukauden pituiset palkattomat vapaat.

Hallintojaoston puheenjohtajana toimii lautakunnan päätoiminen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja tai hallintojaoston erikseen määräämä puheenjohtaja.

Hallintojaostossa toimii esittelijänä päällikkö tai puheenjohtajan erikseen määräämä toimihenkilö.

3 § Vahvennettu jaosto (Telk-laki 10 §)

Vahvennettu jaosto ratkaisee puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan määräyksestä valitus- ja hakemusasian tai siihen liittyvän kysymyksen.

Vahvennetun jaoston puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja tai hallintojaoston erikseen määräämä puheenjohtaja.

Vahvennetussa jaostossa esittelijänä toimii valitus- ja hakemusasian jaostossa esitellyt esittelijä. Puheenjohtaja voi määrätä esittelijäksi hänen sijasta esimerkiksi esteellisyys- tai muusta perustellusta syystä toisen esittelijän.

4 § Jaosto (Telk-laki 8 §)

Valitus- ja hakemusasiat käsitellään jaostoissa.

Jaoston puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Jaosto ratkaisee asiat esittelijän esittelystä.

Jaosto voi järjestää toimintansa niin, että kesä-, heinä- ja elokuun aikana istuntoja ei pidetä ennalta sovitun tauon aikana. Ratkaisutoiminnan päällikkö päättää jaostojen kesätauosta tiedusteltuaan jaostojen kantaa kesätauon suhteen. Kesätauko pyritään pitämään heinäkuun aikana.

Jaostojen istunnot on järjestettävä tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon ottaen ratkaistavana olevien asioiden määrä.

Jaoston ratkaisua koskevat lainvalvontaviranomaiselle annettavat lausunnot laatii ja allekirjoittaa asian ratkaissut jaoston puheenjohtaja ja asian esittelijä.

5 § Puheenjohtaja

Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty; puheenjohtaja;

1. johtaa ja valvoo muutoksenhakulautakunnan toimintaa;

2. toimii jaoston puheenjohtajana ja vastaa sen työskentelystä sekä yleisesti valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta muutoksenhakulautakunnan ratkaisuissa;

3. vastaa muutoksenhakulautakunnan rahavarojen hoidosta sekä talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta;

4. vastaa menojen asianmukaisesta hyväksymisestä;

5. allekirjoittaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työehtosopimuksen;

6. nimittää ja vapauttaa valmistelijat, kirjaajat ja muun toimiston henkilökunnan sekä päättää heidän työsuhteidensa ehdoista sekä päälliköiden ja esittelijöiden enintään kuukauden pituisista palkattomista vapaista;

7. myöntää lakisääteiset perhevapaat;

8. pitää osaltaan kehitys- ja palkkakeskustelut;

9. vastaa muutoksenhakulautakunnan toiminnan kehittämisestä ja henkilökunnan koulutuksesta;

10. johtaa ja kehittää lautakunnan viestintää;

11. toimii muutoksenhakulautakunnan työryhmien puheenjohtajana, tai tarvittaessa määrää toisen sijaansa;

12. allekirjoittaa muutoksenhakulautakunnan lausunnot yhdessä asian valmistelleen toimihenkilön kanssa.

6 § Nimenkirjoitusoikeus

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai henkilö, jonka hallintojaosto on siihen määrännyt.

7 § Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja:
1. toimii jaoston puheenjohtajana ja vastaa sen työskentelystä;

2. toimii puheenjohtajan sijaisena jaoston istunnossa;

3. valvoo jaostonsa osalta oikeusperiaatteiden soveltamista ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta;

4. ilmoittaa puheenjohtajalle muutoksenhakulautakunnan ratkaisutoimintaa, hallintoa ja kehittämistä koskevista seikoista;

5. toimii hallintojaoston erillisestä määräyksestä päätoimisen puheenjohtajan sijaisena täysistunnossa, hallintojaostossa ja vahvennetussa jaostossa sekä lausunnon kirjoittajana ja taloudesta vastaavana tämän estyneenä ollessa;

6. hoitaa täysistunnon tai hallintojaoston erikseen antamat muut tehtävät.

8 § Työryhmät ja toimikunnat

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa toimivat lakisääteiset toimikunnat. Puheenjohtajan määräyksestä muutoksenhakulautakunnassa voi toimia myös muita pysyviä toimikuntia tai työryhmiä.

2 luku

MUUTOKSENHAKUASIAN KÄSITTELY

9 § Istuntojen ja kokouksien koolle kutsuminen sekä niiden siirtäminen ja peruuttaminen

Muutoksenhakulautakunnan täysistunto, vahvennettu jaosto ja hallintojaosto kokoontuvat päätoimisen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Muutoksenhakulautakunnan jaosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Jos muutoksenhakulautakunnan jäsen on estynyt tarkastamasta asiakirjoja tai saapumasta kokoukseen tai istuntoon, on hänen heti esteen ilmaannuttua ilmoitettava siitä muutoksenhakulautakunnan toimistoon.

Jaoston puheenjohtaja päättää istuntojärjestykseen merkityn istunnon siirtämisestä tai peruuttamisesta perustellusta syystä. Ratkaisutoiminnan päällikkö voi jaoston puheenjohtajan suostumuksella päättää istunnon siirtämisestä tai peruuttamisesta. Istuntoa ei kuitenkaan voi siirtää istuntojärjestyksessä sovittua aikaisemmaksi, muutoin kuin erityisen painavasta syystä.

10 § Diaariointi

Muutoksenhakulautakuntaan saapuneista valituksista ja hakemuksista pidetään muutoksenhakuasioiden diaaria kirjaamossa.

Hallintoasioista pidetään erikseen hallintoasioiden diaaria ja henkilöstöasioista henkilöstödiaaria.

11 § Muutoksenhakuasian käsittelyjärjestys

Asiat on yleensä käsiteltävä niiden vireilletulojärjestyksessä.

Kiireellisenä on kuitenkin käsiteltävä, sen lisäksi mitä muutoin on säädetty:

1. täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä sekä ulosoton keskeyttämistä koskevat asiat;

2. asiat, jotka palautetaan uudelleen käsiteltäväksi;

3. päätöksen poistamista koskevat asiat;

4. asiat, joissa valitus jätetään myöhästyneenä tai muusta syystä tutkimatta silloin, kun asian ratkaiseminen ei edellytä erityistä harkintaa;

5. ammatillista kuntoutusta koskevat asiat ja

6. muutoin laadultaan kiireelliset asiat

Asian kiireellisyyttä arvioitaessa on erityisesti otettava huomioon asianosaisten yhdenvertainen kohtelu. Käsittelyjärjestyksestä poikkeamisesta päättää puheenjohtaja tai päällikkö.

12 § Muutoksenhakuasian valmistelu ja esittely

Asiat jaetaan valmistelijoille ja esittelijöille niin, että jaossa otetaan huomioon kunkin asiantuntemus ja kokemus.

Esimies voi tarvittaessa perustellusta syystä siirtää asian valmistelijalta tai esittelijältä toiselle.

Saatuaan asian asiakirjat valmistelijan ja esittelijän on viivytyksettä tarkastettava, onko asia kiireellinen ja onko täytäntöönpanon kieltämiseen tai keskeyttämiseen aihetta.

Tarvittavat lausunnot pyydetään ja lisäselvitykset hankitaan, mikäli mahdollista, jo asian valmisteluvaiheessa. Jos muutoksenhaun yhteydessä tulee esille sellaista uutta selvitystä, joka ei ole asianosaisen tiedossa, on hänelle varattava tilaisuus tulla selvityksen johdosta kuulluksi.

Puheenjohtaja tai jaoston puheenjohtaja voivat päättää sellaisen lisäselvityksen hankkimisesta, josta aiheutuu lisäkustannuksia.

Valmistelija laatii käsittelymuistion. Esittelijä laatii esittelymuistion, ratkaisuehdotuksen ja päätösluonnoksen. Esittelijä vastaa mainittujen asiakirjojen, myös käsittelymuistion, asiakirjoihin perustuvasta oikeellisuudesta.

13 § Muutoksenhakuasiakirjojen kierto ja tarkastus

Kun asia on valmisteltu ratkaistavaksi, on valituskirjelmä ja hakemus siihen kuuluvine tarpeellisine asiairjoineen, asiasta laadittu kirjallinen esittelymuistio sekä kirjallinen päätösluonnos annettava hyvissä ajoin ennen istuntoa tarkastettavaksi asian käsittelyyn osallistuville jäsenille. Lääketieteellistä asiantunemusta edellyttävissä asioissa asiakirjat toimitetaan ensin lääkärijäsenelle. Viimeksi asiakirjat toimitetaan jaoston puheenjohtajalle.

Saatuaan asiakirjat jäsenellä on kolme arkipäivää, mukaan lukien lauantai, aikaa tarkastaa ne. Erityistilanteessa tästä voidaan kuitenkin toimiston kanssa sopien poiketa. Esteestään tarkastaa asiakirjat jäse-nen tulee ensi tilassa ilmoittaa toimistoon. Viimeistään kolmantena päivänä hänen on ilmoitettava muutoksenhakulautakunnan toimistoon, että asiakirjat ovat noudettavissa.

Jäsenen tulee tarkastettuaan asiakirjat tehdä esittelymuistioon tarkastusmerkintä.

Jaosto voi päättää, että tosiseikastoltaan ja ratkaisultaan selvä asia tarkastetaan vasta jaoston kokouksessa. Tällöinkin jaoston puheenjohtaja tai jäsen voi pyytää asian käsittelyn lykkäämistä asiakirjoihin tutustumista varten.

14 § Asian ratkaiseminen

Jos jaoston jäsenet ovat ratkaisusta yksimielisiä, tulee muutoksenhakulautakunnan ratkaisusta sen sisältöinen.

Jos asiasta neuvoteltaessa on esitetty eri mielipiteitä asian ratkaisusta, toimitetaan äänestys, jossa jokainen jäsen puheenjohtajan osoittamassa järjestyksessä lausuu mielipiteensä. Lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä asioissa tulee kuitenkin lääkärijäsenen ensiksi lausua mielipiteensä. Äänestyksestä noudatetaan mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) on säädetty.

Jos puheenjohtaja tai muu jäsen ei ole yhtynyt päätökseen, on hänen eriävä mielipiteensä merkittävä asiakirjoihin. Jos esittelijä jättää eriävän mielipiteensä, tulee se ilmoittaa jaoston istunnossa.

15 § Suullinen käsittely

Suullisesta käsittelystä on voimassa mitä säädetään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:ssä. Ellei erityisistä syistä muuta johdu, muutoksenhakuasia ratkaistaan samassa jaoston kokoonpanossa kuin suullinen käsittely on toimitettu.

16 § Pöytäkirjat

Muutoksenhakulautakunnan täysistunnosta, vahvennetun jaoston istunnosta, jaoston istunnosta ja hallintojaoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä:

1. istunnon tai kokouksen päivämäärä, aika sekä paikka;

2. saapuvilla olleet jäsenet;

3. käsitellyt asiat, merkintä tehdyistä päätöksistä ja suoritetuista äänestyksistä;

4. esteellisyydet sekä

5. muut tarpeelliset seikat.

Pöytäkirjan allekirjoittaa istunnon tai kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä tai sihteeri.

17 § Muutoksenhakulautakunnan toimituskirja eli päätös

Muutoksenhakulautakunnan päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään. Päätöksen allekirjoittaa asian esittelijä, ja siihen kirjataan päätöksentekoon osallistuneiden henkilöiden etu- ja sukunimet, äänestysmerkinnät sekä eriävät mielipiteet. Jos päätös ei ole yksimielinen, on eriävät mielipiteet liitettävä päätökseen. Eriävät mielipiteet allekirjoittaa esittelijä.

Päätöksen tarkastaa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai hänen määräämänsä toimihenkilö.

18 § Päätöksen tiedoksi antaminen

Muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan tiedoksi asianosaisille kirjeitse sen jälkeen, kun kokouksen pöytäkirja ja päätös on asianmukaisesti tarkastettu.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voidaan tämän estämättä antaa ennakkotieto sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuelimille yhtenäisen oikeuskäytännön vuoksi.

19 § Arkistointi

Muutoksenhakulautakunnan istunnon ja kokousten pöytäkirjat, suullisten käsittelyiden tallenteet, päätösten tallekappaleet sekä käsittely-, esittely- ja ratkaisumuistiot arkistoidaan muutoksenhakulautakunnan arkistosäännön mukaisesti muutoksenhakulautakunnassa.

Muutoksenhakuasian asiakirjavihko toimitetaan käsittelyn päätyttyä asianomaiseen eläkelaitokseen.

Muutoksenhakulautakunnassa arkistoidaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain (381/2007) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisia ratkaisuja koskevat asiakirjavihkot, ulosoton keskeytystä ja täytäntöönpanon keskeytystä koskevien ratkaisujen asiakirjavihkot sekä palkansaajan työeläkevakuutusmaksua koskevien ratkaisujen asiakirjavihkot.

3 luku

HENKILÖSTÖ

20 § Työehtosopimus (TES)

Toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista päätetään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan omassa työehtosopimuksessa.

21 § Toimihenkilöt

Muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtajan lisäksi tarpeellinen määrä päälliköitä, muita esimiehiä, esittelijöitä, taloussihteereitä, valmistelijoita ja kirjaajia sekä mahdollista muuta toimiston henkilöstöä.

Esittelijä, valmistelija, kirjaaja, toimistosihteeri ja muu toimiston henkilöstö voidaan ottaa lautakunnan palvelukseen myös sivutoimiseksi tai suorittamaan määrättyä tehtävää.

21 § Toimihenkilöiden toimenkuvat

Toimihenkilöiden toimenkuvista on tarkemmat määräykset työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteenä. Toimenkuvat kartoitetaan vastaamaan kulloistakin tilaa kehityskeskusteluissa, joissa määritellään jokaisen toimihenkilön toimenkuva yksityiskohtaisemmin. Puheenjohtaja vahvistaa toimihenkilöiden toimenkuvat.

4 luku

TALOUS

22 § Talousarvion laatiminen ja oikeushallintomaksu

Puheenjohtaja, päälliköt ja taloussihteeri valmistelevat talousarvion. Talousarvio on laadittava riittävän hyvissä ajoin, jotta Finanssivalvonta voi vahvistaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n mukaisesti seuraavan vuoden oikeushallintomaksun.

Hallintopäällikkö ja taloussihteeri huolehtivat yhdessä puheenjohtajan kanssa oikeushallintomaksun määrittämisestä ja perimisestä.

23 § Hankinnat

Kaikista hankinnoista päätetään yhdessä taloussihteerin kanssa.

Yli 15 000 euron hankinnoista päättää puheenjohtaja ja päälliköt päättävät hankinnoista 15 000 euroon asti. Alle 2 000 euron hankinnoista päättää se toimihenkilö kenelle toimenkuvan mukaan kyseinen hankintavastuu kuuluu.

24 § Menojen hyväksyminen

Puheenjohtaja hyväksyy laskut ilman määrällistä ylärajaa. Päälliköt hyväksyvät laskut 15 000 euron määrään saakka.

Puheenjohtaja voi määrätä sijaansa päällikön, esittelyvastaavan tai tiedottajalakimiehen hyväksymään laskut 15 000 euron määrään saakka, sekä yli 15 000 euron määräiset toistuvat ja säännölliset maksut, kuten esimerkiksi toimitilojen kuukausivuokra- tai tietohallintomaksut.

25 § Tilinkäyttöoikeudet

Taloussihteerillä ja hallintopäälliköllä on muutoksenhakulautakunnan tileille käyttöoikeudet. Hallintojaosto päättää muista tilinkäyttöoikeuksista.

5 luku

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

26 § Koulutus

Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutus-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia.

Henkilöstön on esimiehen määräyksestä osallistuttava tehtävien hoidon kannalta tarpeellisiin koulutus-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksiin sekä tarvittaessa annettava toisille muutoksenhakulautakunnan palveluksessa oleville koulutusta, opastusta ja neuvoja tehtävien suorittamisessa.

27 § Työjärjestyksen soveltamisohjeet

Puheenjohtaja antaa tarvittaessa määräyksiä tämän työjärjestyksen soveltamisesta ja ohjeita työssä noudatettavista menettelytavoista.

28 § Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 28.3.2012.