Muutoksenhakijalle

Eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetulla kirjallisella valituksella, päätöksen yhteydessä annetun muutoksenhakuohjeen mukaisesti. Valituksen on oltava perillä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun päätöksestä on saatu tieto. Päätöksestä katsotaan saaneen tieto seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun päätös on postitettu asianosaisen ilmoittamaan osoitteeseen.

Valituskirjelmä toimitetaan päätöksen antaneelle eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukseen jolloin päätöksen antaneella taholla on mahdollisuus oikaista päätöstä vaatimusten mukaisesti. Jos eläkelaitos tai Eläketurvakeskus ei hyväksy kaikkia valituskirjelmässä esitettyjä vaatimuksia, se siirtää valituskirjelmän, valitusasiaa koskevat asiakirjat ja vastineensa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Valituskirjelmässä tulee ilmetä vähintään vaatimukset, niiden perusteet ja päätös josta valitetaan, sekä muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus.

Valitus on omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakija ei itse allekirjoita sitä, on mukaan liitettävä valtakirja. Asianajajalta ja yleiseltä oikeusavustajalta ei edellytetä valtakirjan esittämistä. Jos valituksen on muutoksenhakijan puolesta laatinut joku muu, on laatijan nimen lisäksi ilmoitettava myös hänen ammattinsa ja osoitteensa.

Valitukseen on merkittävä puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset lähetetään.

Valituskirjelmän mukana voidaan toimittaa myös uutta selvitystä. Asiakirjoja jotka ovat jo aiemmin toimitettu eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle ei tarvitse liittää valitukseen. Eläkelaitos tai Eläketurvakeskus toimittaa lautakunnalle kaiken valitusasiaan liittyvän, jo aiemmin käsittelyssä olleen, aineiston.

Käsittelyaika-arvio

Muutoksenhakija voi pyytää omasta valitusasiastaan käsittelyaika-arvion. Käsittelyaika-arvio ei sido lautakuntaa vaan asian käsittelyyn voi vaikuttaa esimerkiksi lisäselvityksen toimittaminen.