Määräajat

Tyeläkelakien mukaan, jos eläkelaitos tai Eläketurvakeskus ei hyväksy muutoksenhakijan vaatimuksia kaikilta osin, sen on toimitettava valituskirjelmä sekä valitusta koskeva lausuntonsa 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle.

Eläkelaitos tai Eläketurvakeskus voi poiketa 1 momentissa mainitusta määräajasta, jos valituksen käsittelyssä tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. Valituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin toimitettava asianomaiselle muutoksenhakuelimelle viimeistään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.

Asianosaiselle on lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 44 §:n mukaan ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus antaa selityksensä muiden tekemistä vaatimuksista ja sellaisista selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 45 §:n mukaan asianosaiselle on varattava kohtuullinen määräaika selityksen antamiseen. Samalla hänelle on ilmoitettava, että asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka selitystä ei ole annettu.

Asianosaiselle kohtuullisena määräaikana voidaan pitää 30 päivän aikaa lausua eläkelaitoksen vastineesta. Pyydämme, että tätä määräaikaa noudatettaisiin ensimmäisen vastineen osalta. Seuraavissa uuden lisäselvityksen perusteella annettavissa lisävastineissa lausunnon antamisajaksi asianosaiselle pyydetään eläkelaitosta antamaan 14 päivää asian käsittelyn viivästymisen välttämiseksi.