Muutoksenhakijalle

Eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetulla kirjallisella valituksella, päätöksen yhteydessä annetun muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Valituksen on oltava perillä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun päätöksestä on saatu tieto. Päätöksestä katsotaan saadun tieto seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun päätös on postitettu asianosaisen ilmoittamaan osoitteeseen, jollei muuta näytetä. Sähköisenä viestinä toimitettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjelmä toimitetaan päätöksen antaneelle eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukseen, jolloin päätöksen antaneella taholla on mahdollisuus oikaista päätöstä vaatimusten mukaisesti. Jos eläkelaitos tai Eläketurvakeskus ei hyväksy kaikkia valituskirjelmässä esitettyjä vaatimuksia, se siirtää valituskirjelmän, valitusasiaa koskevat asiakirjat ja vastineensa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Valituskirjelmässä tulee ilmetä vähintään vaatimukset, niiden perusteet ja päätös, josta valitetaan, sekä muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot.

Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä muutoksenhakulautakunnalle.

Valituskirjelmän mukana voidaan toimittaa myös uutta selvitystä. Asiakirjoja, jotka ovat jo aiemmin toimitettu eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle, ei tarvitse liittää valitukseen. Eläkelaitos tai Eläketurvakeskus toimittaa lautakunnalle kaiken valitusasiaan liittyvän, jo aiemmin käsittelyssä olleen, aineiston.

Käsittelyaika-arvio

Muutoksenhakija voi pyytää omasta valitusasiastaan käsittelyaika-arvion. Käsittelyaika-arvio ei sido lautakuntaa, vaan asian käsittelyyn voi vaikuttaa esimerkiksi lisäselvityksen toimittaminen.