Till dig som söker ändring

Den som är missnöjd med pensionsanstaltens eller Pensionsskyddscentralens beslut kan söka ändring hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden genom skriftligt besvär i enlighet med den besvärsanvisning som bifogats beslutet. Besvärsskriften bör inkomma inom trettio (30) dagar från det att ändringssökanden fick del av beslutet. Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som parten har uppgett.

Besvärsskriften ska lämnas in till pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen som har möjlighet att rätta beslutet enligt yrkandena. Om pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen inte till alla delar godkänner de yrkanden som framförts överför den besvärsskriften, ärendets handlingar och utlåtanden till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Ur besvärsskrifen bör det åtminstone framgå vilket beslut besvären gäller, vad som yrkas och motiveringar för yrkandena samt ändringssökandens namn och personbeteckning.

Besvärsskriften bör egenhändigt undertecknas. Om den som söker ändring inte undertecknar besvären själv, ska en fullmakt bifogas. Av advokater och allmänna rättsbiträden förutsätts inte fullmakt. Om besvären har uppgjorts av någon annan på ändringssökandens vägnar ska förutom namnet på den som författat besvärsskriften också uppges hans eller hennes yrke och adress.

I besvärsskriften ska uppges telefonnummer och den postadress till vilken meddelanden som gäller ärendet ska skickas.

Till besvärsskriften kan också bifogas ny utredning. Handlingar som redan tidigare har inlämnats till pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen behöver inte bifogas. Pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen tillställer besvärsnämnden allt material som tidigare inlämnats och som anknyter till ärendet.

Uppskattning av ärendets behandlingstid

Ändringssökanden kan be om en uppskattning av ärendets behandlingstid.  Den uppskattade behandlingstiden binder inte besvärsnämnden eftersom behandlingstiden kan påverkas av ny utredningen som tillställs besvärsnämnden.