Ärenden som handläggs

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden behandlar enskilda besvärsärenden samt ansökningar som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. Besvärsnämnden behandlar bland annat pensionsanstalternas beslut som gäller pensionsärenden, besvär som gäller stipendiaters försäkringsbeslut, grundbesvär (ärenden som gäller debitering av försäkringsavgifter och avbrytande av verkställighet av debiteringen) och besvär som gäller lantbruksföretagares avträdelsestöd.

I besvärsnämndens beslutsverksamhet tillämpas i huvudsak följande lagar:

Lag om pension för arbetstagare (ArPL), Lag om kommunala pensioner (KomPL), Lag om pension för företagare (FöPL), Lag om statens pensioner (StaPL), Lag om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), Lag om sjömanspensioner (SjPL), Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL).