Sammansättning

Med stöd av 3 § lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden utnämner statsrådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet besvärsnämndens för arbetspensionsärenden medlemmar för fem år i sänder. De nuvarande medlemmarna har utnämnts för perioden 1.1.2017–31.12.2021. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla och fem vice ordförande med uppdraget som bisyssla, 24 övriga medlemmar samt deras personliga suppleanter. De övriga medlemmarna består av legitimerade läkare, medlemmar som är förtrogna med arbetspensionsfrågor, samt medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden. Medlemmarna har uppdraget som bisyssla. Besvärsnämndens medlemmar handlar under domaransvar och i fråga om rätten för ordförande, vice ordförande och medlemmar att kvarstå i uppdraget gäller vad som föreskrivs om rätten för innehavare av domartjänst att kvarstå i tjänsten.