Verksamhet

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (besvärsnämnden) är en av pensionsanstalterna oberoende första besvärsinstans i ärenden som gäller arbetspensionsskyddet. Om sökande av ändring i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden stadgas i lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Verksamheten i besvärsnämnden regleras av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) stadgar och av besvärsnämndens arbetsordning. I lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har bland annat stadgats om finansieringen av besvärsnämnden, fastställande av budgeten och bokslutet. Besvärsnämndens verksamhet finansieras genom en justitieförvaltningsavgift och som indrivs av pensionsanstalterna. Närmare information om besvärsnämndens verksamhet finns under avsnittet verksamhetsberättelser.

Ändring av besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut söks hos försäkringsdomstolen. Anvisningar för sökande av ändring hos försäkringsdomstolen.

Muutoksenhakujarjestys-SV.jpg