Ärenden som handläggs

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden behandlar enskilda besvärsärenden samt ansökningar som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. Besvärsnämnden behandlar bland annat pensionsanstalternas beslut som gäller pensionsärenden, rehabiliteringsärenden, besvär som gäller stipendiaters försäkringsbeslut och grundbesvär (ärenden som gäller debitering av försäkringsavgifter och avbrytande av verkställighet av debiteringen).

I besvärsnämndens beslutsverksamhet tillämpas i huvudsak följande lagar:

Lag om pension för arbetstagare (ArPL), Pensionlag för den offentliga sektorn (OffPL), Lag om pension för företagare (FöPL), Lag om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), Lag om sjömanspensioner (SjPL)