Valitus vakuutusoikeuteen

Jos olette tyytymätön työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voitte kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hakea siihen kirjallisesti muutosta vakuutusoikeudelta.

Toimittakaa valitus eläkelaitokseen, jotta sillä olisi mahdollisuus oikaista päätöstä vaatimuksenne mukaisesti.

Valituksen sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti.  Ilmoittakaa valituksessa

  • että se on tarkoitettu valitukseksi vakuutusoikeudelle
  • päätös, johon haette muutosta
  • miltä kohdin haette päätökseen muutosta ja mitä muutoksia vaaditte päätökseen tehtäväksi
  • perusteet, joilla vaaditte muutosta
  • nimenne, henkilötunnuksenne ja osoitteenne
  • jos valituksenne koskee perhe-eläkettä, edunjättäjän nimi ja henkilötunnus.

Liittäkää mukaan lautakunnan päätös tai jäljennös siitä ja selvitykset, joihin vetoatte. Lisäselvityksiä voitte toimittaa myös myöhemmin. Valitus on Teidän tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ette itse allekirjoita sitä, on mukaan liitettävä allekirjoittamanne valtakirja. Jos valituksen on puolestanne laatinut joku muu, on laatijan nimen lisäksi ilmoitettava myös hänen ammattinsa ja osoitteensa.

Valitusaika

Valituksen on oltava perillä ennen vastaanottajan aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun Te saitte päätöksestä tiedon. Teidän katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun päätös on ilmoittamallanne osoitteella postitettu muutoksenhakulautakunnasta. Muussa tapauksessa katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen silloin, kun se päätökseen tehdyn merkinnän mukaan on annettu asianosaiselle, asiamiehelle tai päätöksen noutamisen tehtäväkseen saaneelle lähetille.

Valitus voidaan toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen taikka lähettämällä se omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Lähetyksen on oltava perillä ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

Jos eläkelaitos ei oikaise valituksen kohteena olevaa päätöstä vaatimuksenne mukaisesti uudella päätöksellä, se toimittaa valituksen käsiteltäväksi vakuutusoikeudelle. Siirrosta ilmoitetaan Teille.