Suullinen käsittely

Oikeudenkäynti lautakunnassa on lähtökohtaisesti kirjallista. Suullinen käsittely tai katselmus voidaan toimittaa muutoksenhakijan pyynnöstä tai lautakunnan omasta aloitteesta. Suullisen käsittelyn toimittamiseen sovelletaan hallintolainkäyttölain säännöksiä.

Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muita selvityksiä. Se on lähinnä asiakirjoihin perustuvaa käsittelyä täydentävä selvityskeino, joten sitä voidaan rajoittaa niin, että se koskee esimerkiksi ainoastaan osaa asiasta, asianosaisten käsitysten selvittämistä tai suullisen todistelun vastaanottamista. Suullinen käsittely voidaan muutoksenhakijan pyynnöstä huolimatta kuitenkin jättää toimittamatta, jos valitus jätetään tutkimatta tai jos suullisen toimittaminen on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artikla periaatteessa turvaa asianosaiselle oikeuden suulliseen käsittelyyn, mikäli se ei erityisestä syystä ole tarpeetonta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut tuomioissaan kantaa niihin perusteisiin, joilla oikeudenkäynnin suullisuudesta voidaan poiketa. Se on useissa sosiaaliturvaetuutta koskevissa tuomioissaan katsonut, ettei kansallisen tuomioistuimen ole tarvinnut järjestää asianosaisen pyynnöstä huolimatta suullista käsittelyä, koska asia on voitu ratkaista kirjallisten asiantuntijalausuntojen ja muun kirjallisen aineiston pohjalta. Edellä mainitut ratkaisut ovat koskeneet sosiaaliturvaan kuuluvaa etuutta, jota koskeva todistelu on koostunut tuomioistuimelle toimitetuista kirjallisista lääkärinlausunnoista.

Linkki Finlexin sivulle EYTI:n päätökseen: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/feit/2006/20062836

Vakuutusoikeuden ratkaisukäytännössä suullisen käsittelyn toimittamista on pidetty ilmeisen tarpeettomana esimerkiksi hoitavan lääkärin kuulemiseksi todistajan sairauksista, jos asiakirjoissa on jo käytössä asianmukainen ja asian ratkaisun kannalta riittävän kattava lääketieteellinen kirjallinen selvitys, mukaan lukien hoitavan lääkärin lausunto. Myös todistajan kuulemista sellaisesta asiasta, josta ei ole ristiriitaa ja joka ei tuo olennaista uutta tietoa valituksenalaisen asian arvioinnin kannalta, on vakuutusoikeuden oikeuskäytännössä pidetty ilmeisen tarpeettomana.  Koska muutoksenhakija voi esittää näkemyksensä asiasta kirjallisesti, pidetään suullisen käsittelyn toimittamista pelkästään muutoksenhakijan itsensä kuulemiseksi yleensä tarpeettomana.

Asian käsittelyvaiheet

Muutoksenhakijan tulee esittää suullista käsittelyä koskeva pyyntö lautakunnalle kirjallisesti ja mieluiten jo muutoksenhakukirjelmässä. Suullista käsittelyä pyytävän on ilmoitettava, minkä vuoksi tämä käsittely on tarpeen ja mitä selvitystä hän siinä esittäisi. Tarvittaessa lautakunta lähettää asiasta tiedustelukirjeen.

Päätöksen suullisesta käsittelystä tekee asiaa käsittelevä jaosto. Jos se päättää tästä käsittelystä, siitä annetaan välipäätös. Tässä määrätään myös suullisen käsittelyn ajankohta. Jos lautakunta hylkää suullista käsittelyä koskevan pyynnön, siitä ei yleensä ilmoiteta erikseen, vaan vasta lopullisessa päätöksessä.

Muutoksenhakulautakunta kutsuu kirjallisesti suulliseen käsittelyyn kaikki, joiden läsnäoloa se pitää tarpeellisena. Kutsuissa ilmoitetaan myös uhat poissaolon varalta. Asianosainen tai hänen edustajansa kutsutaan käsittelyyn sillä uhalla, että poissaolo ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista. Valituksen tehnyt voidaan kutsua saapumaan henkilökohtaisesti, jos se on tarpeellista asian selvittämisen kannalta. Tällöin voidaan asettaa poissaolon varalta sakon uhka.

Suullisen käsittelyn toimittaminen

Suullinen käsittely toimitetaan yleensä lautakunnan tiloissa. Siinä ovat läsnä kaikki asian ratkaisuun osallistuvat muutoksenhakulautakunnan jäsenet. Asianosaiset ja heidän mahdolliset avustajansa saavat olla läsnä koko käsittelyn ajan lukuun ottamatta lautakunnan neuvottelua.

Käsittely on lähtökohtaisesti julkinen. Myös yleisöllä on siis oikeus olla läsnä, ellei lautakunta toisin päätä. Oikeudenkäyntiaineisto, joka sisältää tietoja henkilön terveydentilasta, pidetään kuitenkin salassa. Muitakin yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia seikkoja käsiteltäessä voidaan yleisön läsnäoloa rajoittaa.

Suullisesta käsittelystä laaditaan pöytäkirja, ja käsittely äänitetään. Äänitettä ei muuteta kirjalliseen muotoon ilman erityistä syytä. Lautakunta yleensä jatkaa asian käsittelyä suullisen käsittelyn jälkeen ja antaa asiassa päätöksensä myöhemmin.

Suullinen käsittely toimitetaan, jos arvioidaan, että siinä todennäköisesti tuodaan esiin asian ratkaisun kannalta olennaista uutta selvitystä. Yleensä on katsottu, että lääketieteellisissä kysymyksissä ei suullisen käsittelyn järjestäminen ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista, koska kertynyt asiakirja-aineisto useimmiten sisältää riittävän perusteellisen ja tarkan lääketieteellisen selvityksen riidanalaisesta kysymyksestä. Lautakunnassa ei tehdä lääkärintarkastuksia.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa on vuosittain pidetty suullisia käsittelyjä.