Valituksen eteneminen

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa asiat käsitellään lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Lisäselvitysten hankkiminen ja asianosaisten kuuleminen saattavat kuitenkin vaikuttaa asian käsittelyaikaan. Ammatillista kuntoutusta koskevat asiat käsitellään kiireellisinä.

Valituskirjelmän saavuttua lautakuntaan kirjataan valitusasia vireille. Tämän jälkeen valitusasia etenee valmisteluun jossa asiakirjat tarkistetaan ja hankitaan tarvittavat lisäselvitykset sekä laaditaan käsittelymuistio. Lisäselvityksiä voidaan joutua hankkimaan myös myöhemmin asian käsittelyn eri vaiheissa. Valmistelun jälkeen esittelijä laatii esittelymuistion ja tekee valitusasiasta päätösehdotuksen perusteluineen. Ennen istuntoa muistio, päätösehdotus ja asiakirjat kiertävät jaoston jokaisella jäsenellä, jolloin valitusasian ratkaisemiseen osallistuvat jäsenet perehtyvät asiaan liittyviin asiakirjoihin.

Valitusasia ratkaistaan jaoston istunnossa. Istunnon jälkeen laaditaan ja tarkastetaan lopullinen päätös joka lähetetään asianosaisille. Päätöksen lähettämisen jälkeen valituskäsittelyssä olleet asiakirjat palautetaan eläkelaitokselle arkistoitavaksi (TyEL 218§). Lautakunta arkistoi päätöksen, muistion ja istunnon pöytäkirjan.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös on asianosaista lukuun ottamatta salassa pidettävä terveydentilaa ja taloudellista asemaa koskevien tietojen osalta.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen sisällöstä ei anneta puhelimitse tietoa.

TELK asian kulku.png