Oikeudenkäyntikulut

Muutoksenhaku lautakunnassa on maksutonta. Jos muutoksenhakija käyttää asiamiestä tai avustajaa, hänelle saattaa syntyä kuluja. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä ennen kuin lautakunta antaa asiassa päätöksensä. Vastapuolena oleva laitos voidaan velvoittaa korvaamaan muutoksenhakijalle asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos muutoksenhakijan asiassa esittämät vaatimukset hyväksytään. Oikeudenkäyntikulut korvataan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) perusteella.