Valituksen eteneminen

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa asiat käsitellään lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Lisäselvitysten hankkiminen ja asianosaisten kuuleminen saattavat kuitenkin vaikuttaa asian käsittelyaikaan. Ammatillista kuntoutusta koskevat asiat käsitellään kiireellisinä.

Valituskirjelmän saavuttua lautakuntaan kirjataan valitusasia vireille. Tämän jälkeen valitusasia etenee valmisteluun, jossa asiakirjat tarkistetaan ja hankitaan tarvittavat lisäselvitykset sekä laaditaan käsittelymuistio. Lisäselvityksiä voidaan joutua hankkimaan myös myöhemmin asian käsittelyn eri vaiheissa. Valmistelun jälkeen esittelijä laatii esittelymuistion ja tekee valitusasiasta päätösehdotuksen perusteluineen. Ennen lautakunnan kokousta asian ratkaisemiseen osallistuvat jäsenet perehtyvät asiaan liittyviin muistioon, päätösehdotukseen ja asiakirjoihin.

Valitusasia ratkaistaan jaoston kokouksessa, jonka jälkeen laaditaan ja tarkastetaan lopullinen päätös, joka lähetetään asianosaisille. Valituskäsittelyssä olleet asiakirjat arkistoidaan eläkelaitoksessa (TyEL 218§). Lautakunta arkistoi päätöksen ja muistion.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös on asianosaista lukuun ottamatta salassa pidettävä terveydentilaa ja taloudellista asemaa koskevien tietojen osalta.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen sisällöstä ei anneta puhelimitse tietoa.

TELK asian kulku.png